Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

de tres anys: y si sera persona militar, o que goze de priuilegi militar, que haja de seruir a sa Magestat de gentil hom de galera a ses despeses, y sens sou algu en les galeres del present Regne, o en la força de Ora per consemblant temps de tres anys. Y que vltra de dita pena corporal, los contrauenints encorreguen en perdicio dels Nayps, estampes, empremptes, y aparells que no seran estat manifestats, portats, y entregats.

2 Item, que ninguna persona de qualseuol estat y condicio que sia, no puixa fer Nayps, ni ferne fer, ni portar al present Regne de parts algunes fora de aquell pera nengun effecte, sots pena de deu anys de galeres si seran persones plebeyes; y essent militars, y que gozen de priuilegi militar, que serueixquen com a fentils homens de galeres a ses despeses los dits deu anys, y encara en pena de perdicio dels dits Nayps.

3 Item, que los arrendadors del dit dret, o la persona nomenadora per aquells, tinguen a son carrech lo fer estampar y empremptar los nayps, dels quals se ha de vsar per tot lo present Regne ab les armes, colors, y sagell que pareixera als Diputats. Y que en tot lo dit Regne nos puguen vendre en manera alguna Nayps, sino los que seran estampats, empremptats, y sagellats per los dits arrendadors, y de orde de aquells per les persones que peral dit effecte seran nomenades, y en los llochs y puestos que senyalaran, sots la dita pena, executadora vt supra.

4 Item, que per augment del dit dret se prouehixca y mane, que ninguna persona de qualseuol estat y condicio que sia, no puga apres de publicada la dita crida, fer daus en lo present Regne, ni portarne de altres parts adaquell, ni tenirne en son poder, ni donar, ni vendre a persones algunes, sots la pena de sus dita, executadora vt supra. Y que axi mateix ninguna persona puga jugar al dit joch de daus, sots pena de cinquanta lliures, exigidores de cascu dels que jugaran al dit joch de daus, y aplicadores los dos terços als arrendadors, y lo terç al acusador, y de altres imposades per Reals pragmatiques. Y que los que contrauindran hajen de estar presos fins que ab tot effecte hajen pagat la dita pena pecuniaria.

5 Item, per conseguir lo mateix fi del augment, y estanyacio del dit dret, ques confia serà de molta consideracio, y pera mes obuiar als fraus ques porien fer en aquells, ha paregut ques prouehixca y mane, mijançant la dita crida, que en la mateixa pena de tres anys de galeres, contenguda en los antecedents capitols, respectants a que se hajen de manifestar, lliurar, y entregar les dites estampes y aparells y nayps, com en poderne fer alguns, ni ferne fer, ni portal al present Regne de fora de aquell, ni vendre sino los que seran estampats, o sagellats de orde dels dits arrendadors. Y tambe de no fer daus, ni portarne de altres parts al present Regne, ni donarne pera jugar en aquell, encorreguen no sols los que seran trobats contrauenir

actual-