Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

tres affers de aquella, haja de anar y vaja en la forma contenguda en lo precedent capitol.

iij  

Auant en lo conſell de 28. de Setẽbre 1594. ſe ordena que portãt gramalla o chia, no puguen anar ab coche, o cuberts.

 Item, que anant qualſeuol dels dits molt magnifichs Iurats ab la gramalla de Iurat veſtits, no puguen anar en coche ni carroça.

iiij  

Forma de la execucio de les penes, y applicacio de aquelles: y que no puga ſer derogat als pñts capitols, ni als del dit any 1562. per non vſum, nec per contrarium vſum.

 Item, que millorant y en quant meneſter ſia, corregint lo quart e penultim capitol dels capitols fets y ordenats ſobre les gramalles dels dits molt magnifichs Iurats, prouehixen y ordenen, que les penes appoſades en lo dit quart capitol als molt magnifichs Iurats, que no guardaran lo orde y forma donats adaquells ab los preſents capitols, y ab los dits capitols del dit any Mil cinchcents ſixanta dos, ſien executades per lo Racional, a inſtancia dels dos prohomens inſtadors del quitament que ara ſon y per temps ſeran, ab la modificacio ſeguent, ço es, que toſtemps que algu dels dits molt magnifichs Iurats no guardara los deſus dits capitols e ordinaciõs, o algu de aquells que per la primera vegada no ſeli execute la pena, ſino que los dits inſtadors y Racional en preſencia dels altres ſenyors Iurats lo aduerteixquen del deſcuyt que haura tengut. E ſi altra vegada ſera trobat contrauenir a dits capitols, o a qualſeuol de aquells, ſiali executada la pena appoſada en dit capitol, en la forma deſus dita: e aço quantes vegades ſera atrobat hauer contrauengut a dits capitols, y qualſeuol de aquells. E que la dita pena ſia applicada al clauari del quitament de dita ciutat. Y que als preſents capitols, ni als dits capitols del dit any Mil cinchcents ſexanta dos per non vſum, nec per contrarium vſum no puga ſer derogat en manera alguna; ni ningu dels dits magnifichs Iurats reſtar deſobligat del jurament que per dita raho haura preſtat.

v  

Que en lo jurament q̃ preſten en la Seu, jurẽ los pñts capitols, axi com juren los del any 1562.
 Item, que los dits molt magnifichs Iurats en lo principi de la ſua juraderia, en lo jurament que preſten e acoſtumen de preſtar en la Seu de dita ciutat, axi com juren y acoſtumen jurar los dits capitols del dit any Mil cinchcents ſixanta dos, hajen de jurar e juren los preſents capitols. Que lo Scriua de la ſala ans de rebre prouiſio alguna dels Iurats, ſia obligat legir

E que lo Scriua de la ſala ans de rebre prouiſio alguna dels molt magnifichs Iurats