Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
a aquells los pñts capitols, y los del dit any 1562. y donar copia francament.nouament elets, ſia tengut y obligat legir adaquells los preſents capitols, y los capitols del dit any Mil cinchcents ſixanta dos, e donar copia de tots, toſemps y quant li ſera demanada, francament.

 E los dits molt magnifichs moſſen Beneyto, Senfeliu, Sempere, Pertuſa, e Perpinya dixeren, que la execucio de les penes no era raho que toque als inſtadors del quitament: e lo dit Pertuſ, que tãbe que no era de parer q̃ los molt magnifichs Iurats ſien obligats a anar a Miſſa reſada ab capiro, y ab la ſolemnitat damunt dita.

Teſtimonis fores preſents a les dites coſes los
honorables Hierony Sardoni, y Iaume Bellit
verguers de ſes magnificencies, habitadors de
Valencia.A xxviij. de Setembre M. D. Lxxxxiiij.


Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596) (page 13 crop).jpg
N LO Conſell general de la ciutat de Valencia, celebrat en la ſala de concells de la dita ciutat a xxviij. de Setembre del any M. D. Lxxxxviiij. entre altres coſes fonch propoſat, prouehit, e delliberat lo ques ſegueix.

Augment de cent liures a caſcu dels Iurats que ſon, y per tẽps de deu anys ſeran: y que hajen de guardar a la letra les ordinacions en lo pñt acte de conſell calendariades: y que portãt gramalles o chia, no puguen anar ab coche, o cuberts; ſino publichs y patents.

 Proposicio en lo dit inſigne conſell. Per quant lo offici e carrech dels illuſtres Iurats de la preſent ciutat que la repreſenten, es de molta qualitat e importancia; per la qual raho conue que los dits illuſtres Iurats tinguen ys tracten ab la auctoritat y reputcacio ques requereix, y pera daço es neceſſari que peral que toca al tracte y degut acompanyament dels duts illuſtres Iurats, y a les demes obligacions que porta ab ſi dit offici e carrech, les quals nos poden bonament complir ſens molta y gran deſpeſ, ſenyaladament atteſa la careſtia que al preſent occorre en totes les coſes que ſon neceſſaries pera ſuſtentar ab honra y auctoritat lo dit offici;Ab prouiſio feta a 20. de Iuliol 1596. la qual eſta auãt apres de la pñt prouiſio y delliberacio, es eſtat prouehit lo modo y orde de por-

y que axi conſiderant lo que dit es deſus, ab dos cõſells celebrats a tres de Abril,