Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/14

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
portar dol los Iurats: y perço eſtos dos conſells no ſe han poſat en la pñt copia.

y a vint y tres de Iuny del any Mil quatrecents y ſetze, y ab dos prouiſions, fetes la vna a catorze de Dehembre del any M. D. Lxij. en virtut del poder del conſell general celebrat a cinch dels dits mes y any; y laltra a xxj. de Octubre del any M. D. Lxxxviij. en virtut del conſell general celebrat a xiij. del mes de Agost del dit any M. D. Lxxxviij. ſe augmentà lo ſalari dels dits illuſtres Iurats, en la forma contenguda en los dits conſells y prouiſions; y que en apres la experiencia ha moſtrat y moſtra, que en los negocis y affers de dita ciutat han creixcut en gran manera, y que los dits illuſtres Iurats ordinariamẽt ſe han occupat y occupẽ en dits negocis y affers no ſols demati en la hora acoſtumada, pero tãbe apres dinar, y moltes vegades en la nit, procurant continuament de encaminar lo q̃ toca a dita ciutat, a tot vtilitat y benefici de aquella; y que les coſes que ſon meneſter peral veſtuari de dits illuſtres Iurats, ſon de preſent molt mes coſtoſes que antigament ſolien ſer; y que lo acompanyament de aquells, pera que ſia a honra de dita ciutat, ha de cauſar y cauſa moltes mes deſpeſes; y que la careſtia del temps es tambe major de la que ſolia ſer: per hon ha paregut, que lo ſalari dels dits illuſtres Iurats qui ara ſon, y per temps ſeran, dins lo temps de jus ſpecificador, deuria ſer augmentat fins en ſuma e quantitat de cent liures mes per caſcu de dits illuſtres Iurats; ab que empero aquells hajen de guardar y guarden a la letra y ab gran punctualitat totes les condicions appoſades en dits dos conſells, y en les dites dos prouiſions, mencionats y calendariats, y mẽcionades y calendariades en la preſent propoſicio. E que aço ſols dure, e haja de durar per temps de deu anys de huy auant contadors, y no mes; y que durant los dits deu anys, nos puga prouehir mes, ni major ſalari del que dit es deſus. Y que los dits illuſtres Iurats que ara ſon, y per temps ſeran, portant gramalla o chia, no puguen anar ab coche, ni cuberts, ſino publichs y patents. Perço ſeus propoſa, placiaus hi delliberar.

 E lo dit inſigne Conſell oyda y enteſa la dita propoſicio, la major part de aquell prouehix, dellibera y ordena, que als illuſtres Iurats que ara ſon, y per dit temps de deu anys ſeran, los ſien donades cent liures mes a caſcu de aquells; ab que em-