Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/203

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


com som en lo dit loch de Therol, haguerem ardit quel infant En Ferrando era en la ciutat de Çaragoça ab los nobles En Juan Ximenez Durrea senyor de Biota y del Baro y son fill lo primer nat y don Pero Cornell senyor del Fajari y don Pero Fernandez Dixer y En Gombalt de Tramacet y Neximenez Perez de Pina y molts cavallers y syndichs de les ciutats y lochs insignes Darago, tractan sobrels affers de la Unio que ja temps havia sera començada en lo dit regne, segons que ja dessus nes feta larga mencio. E tot ço quis tractava era en gran minua y detraccio nostra. Y apres alguns dies que som en lo dit loch de Terol, comença la gran mortaldat per raho de la qual haguem daqui exir. E tenguem nostre cami vers les parts de Taraçona, hon era lo noble En Lop de Luna ab la companyia darmes Darago y mes quen esperaba quel rey de Castella li devia trametre axi com feu per servir nostre. Lo qual En Lop per honor e servey nostre tenia assetiada la dita ciutat de Teraçona qui era rebella a nosaltres per affers de la Unio dessus dita. Y es cert ladonchs qui eren en lo loch de Epila los nobles En Blasco Delago, En Thomas Cornell, En Juan Xemenez Durrea senyor del Calaten qui tots eren nostres servidors y contraris a tots aquells que mantenien la Unio; yl dit infant don Ferrando y altres nobles dessus anomenats, ensemps ab la host de Çaragoça, volent subjugara llur voler los dits nobles que eren en lo dit loch de Epila per tal que tot Arago fos unit en llur mal proposit, anarem al dit loch de Epila. E com lo dit noble En Lop de Luna sabe aço de continent ab set cents homens a cavall, ço es, tres cents de Arago y quatre cents que ni havia fets venir lo rey de Castella per socorrer als dessus dits qui eren en Epila, cuytantse al pont, per tal que la sua entrada no pogues esser embargada per lo riu, passa lo dit pont y ab molt gran fermetat feri contra la dita host de Çaragoça, hon lavors era lo dit infant En Ferrando y altres nobles ja dessus nomenats, en tant quels vence yls desbarata a tots, y pres en persona lo dit infant En Ferrando qui fo naffrat per la cara. Y moriren en lo camp los dits En Juan Xemenez Durrea y son fill primer nat y En Gombalt de Tramacet y En Galvany Danglesola y En Eximen Perez de Pina nobles desus nomenats. En Pero Fernandez Dixer fo pres y lo dit En Pere Cornell ab la host de