Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/254

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Valencia, axi com a procurador nostre, feu requesta al rey de Castella que li remetes y tornas lo loch de Jumella situat en la frontera del dit regne de Valencia y de Castella vers les parts de Billena. Lo qual loch era del molt noble mossen Pere Maça de Liçana, del cual era lo castell de Moxen, lo cual dit loch de Jumella lo dit rey de Castella havia pres durant la dita treva, y nol vol remetre ni donar. Per la cual raho, lo dit infant, no volent sofferir tan gran injuria nostra, ab consentiment y voluntat nostra qui haviem a fer per justicia, trames al loch appellat Otiel, situat dins Castella, son procurador bastant, qui, per lo poder a ell donat, desnatura lo dit infant del vassallatge en que lo dit infant era tengut al dit rey de Castella. Per la cual raho, lo dit infant convoca totes les hosts del regne de Valencia y entra en les partes del regne de Murcia, talant y degastant y donant dampnatge, aquell que podia, als sotsmesos del dit rey de Castella. E no res menys posa setge al loch de Cartagenia. E stant en lo dit setge venchli ardit quel rey de Castella havia dada mort al infant don Juan frare seu y germa nostre, fill del senyor rey Namfos nostre pare y de la reyna dona Elionor madastra nostra y tia del dit rey de Castella. La qual mort li dona, ço es, que mogut de yra, lo dit rey lo feri ab una calvina dins son hostal mateix. Y per aquesta raho fon trencada la dita treva, y retorna la dita guerra. E lo dit infant En Ferrando tornasen a la ciutat de Valencia ab ses hosts y Nos haguem a continuar la dita guerra. Estant Nos en lo dit loch de la Almunia y veents quel dit rey de Castella continuava la guerra contra Nos y nostres sotsmesos, acordam de partir del dit loch de la Almunia; y partimne a xxii dies del mes de janer del dit any de mccclix, y anamnosen a Calatayu, hon estiguem alguns dies. E apres mudamnos ab totes nostres hosts al loch de Terrer. E apres anam al loch de Moros, hon som lo quinzen dia del mes de març apres seguent. Y lendema començam de entrar per Castella y som en lo camp appellat Alanes, hon nos aturam aquella nit. Y al dia apres seguent partim del dit camp y anam al loch de Castell de Haro y presem los dits loch y castell Y en aquest dia fo ab Nos linfant En Ramon Berenguer honcle nostre ab molta companyia y bona per fer nostre servey. Y lendema quis segui fem cremar los dits castell y loch y de alli