Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/266

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nostra persona. Empero fonlos notificada la mort del dit infant don Ferrando. E cascuns tornarensen a llurs posades en los lochs hon havien acostumat de estar; y nosaltres romanguem en lo dit loch per alguns dies.
 Apres Nos partim del dit loch de Castello en lo vinten dia del mes de juliol, y per nostres jornades anam a la ciutat de Tortosa, per entrar en possessio de dita ciutat, la qual ab tot lo marquesat pertanyia a Nos y a la nostra corona, per vincle qui fon posat en la donacio, lavors com lo senyor rey Nanfos nostre pare feu al dit infant En Ferrando de la dita ciutat y marquesat y als prohomens de la dita ciutat, feta a ells fe del vincle dessus dit, jatsia que ells hi fossen axi be com nos reberen per senyor llur natural y hagueren gran pler com foren tornats a la nostra corona, car en temps que la dita donacio fon feta al dit infant de la dita ciutat, ne foren be dolents y despagats, en foren forçats y menaçats, y encara alguns dels majors ne foren favorejats y satisfets, per tal quey consentissen, segons que ja de aço es feta mencio en lo primer capitol del dit primer libre en que es feta mencio que a nosaltres, estants infant, foren fets molts prejuhius y persecucions per lo dit senyor rey nostre pare, a gran instancia y congoixa de la reyna dona Helionor nostra madrastre y mare del dit infant.
 E com los affers de la dita ciutat foren posats en estament, partimne y dreçam nostre cami vers Arago vesitants y regonexents molts lochs de la frontera per fortificar aquells per raho de la dita guerra. Y en lo sisen dia del mes de setembre del dit any m.ccc.lxiii entram en la ciutat de Çaragoça. E com haguem estat en la dita ciutat v dies, partim en lo setzen dia del dit mes de setembre, y tinguem nostre cami vers la vila de Perpenya, passant per Montso y per Barbastre y per Leyda y per Cervera Durgell y per Manresa y per Ripoll y per Camp-Redon; y entram en la dita vila de Perpenya lo xxiii dia del mes de octubre apres seguent, hon estiguem per alguns dies. Y en lo trenten dia del mes de octubre partim de la dita vila de Perpenya, y anamnosen en Barcelona, hon som lo deen dia de noembre apres seguent, hon estiguem per alguns dies. Y partim en lo deen dia de deembre apres seguent; y anam a Leyda, hon tinguem festes de Nadal en que comença lany de la nativitat de nostre Senyor m.ccc.lxiiii. Y en lo derrer dia