Pàgina:Edipo Rey - Lo gay saber (1878).djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


EDIPO REY.

___________

Traducció de Sófocles.
___________

Edipo. Aviat ho sabrém, donchs ja's trova bastant aprop de nosaltres pera sentirnos. Fill de Meneseo, tu qu'estás unit ab mi per los llassos de la sanch, quina resposta 'ns dus de la part del Dèu?
Créon. Favorable: aquesta crisis mateixa[1] se cambiará ab prosperitat si la sabém portar habilment fins al seu fi.
Edipo. ¿Qué significa aquet llenguatje? Tas paraulas no inspiran ma confiansa ni desvaneixen lo meu temor.
Créon. Si vols que parli devant de tota aquesta multitut, estich disposat á ferho; sino, t'acompanyaré á ton palau.
Edipo. Parla devant de tots, donchs sa desgracia m'atormenta mes que no pas lo cuidado de ma propia vida.
Créon. Diré, donchs, la resposta qu'he rebut del Dèu. Apolo 'ns mana terminantment allunyar de aquesta terra y no sofrir mes la presencia inespiable d'un monstre que la deixa envilida y qu'ella nodreix en sas entranyas.
Edipo. ¿Quina expiació devém fer? Explícans la causa d'aquesta plaga.
Créon. Es precís desterrar al culpable ó be castigar la mort ab un altra mort, puig la sanch derramada desenfrena la tempesta sobre nostra ciutat.
Edipo. ¿Quí es, donchs, l'home de qual mort se parla?
Créon. Layus, qu'en altre temps, avans de que tu fosses lo rey, regnava en aquesta comarca.
Edipo. Se m'ha dit: mes jo jamay l'he conegut.
Créon. Va morir, y ara lo Dèu nos obliga á castigar á sos matadors.
Edipo. Pero bé, ¿ahont son? En quin lloch se pot descubrir lo rastre borrat d'un crim tan antich?
Créon. Son en aquest país: m'ho ha dit lo Dèu: Lo que's busca se trova, pero lo que's descuida fuig.
Edipo. Es en la ciutat, en lo camp ó be en terra estranya, lo lloch hont fou mort Layus?[2]
Créon. Ell se n'aná, segons nos digué, per consultar al Orácul;[3] pero de llavors ençà no ha tornat á sa patria.
Edipo. Mes, no hi va haberhi missatjer ni company de viatje de Layus, que fos testimoni del fet, y que pogués donar indicis y ajudar á descobrir lo crim?
Créon. Tots han mort, escepció d'un solzament á qui la por ha fet fugir; pero aquest no pot dir de lo qu'ha vist mes qu'una cosa.
  1. En aquesta resposta, á estil d'orácul, la paraula grega está empleada en doble sentit. Per un cantó, lo significat general es nostras desgracias, y per altre, en un sentit mes particular, la indagació o la busca del matador de Layus.
  2. Segons Voltaire, Lettres sur Edip, no es natural qu'Edipo ignori que'l seu succesor ha mort. L'autor esplica un poch mes avall, vers 118 y 131, com lo mal present ab que l'esfinge trastornava á ne'ls Thebans va fer oblidar un crim encara bastant obscur y evitar de cercarne á los autors. De totas maneras, ja escusa del poeta es qu'aquestos fets no pertanyen á la accio mateixa, sino que son anteriors á ella. Es lo qu'Aristóteles mateix fa notar en sa Política, Capítols XVIII y XXV.
  3. Eurípides Fenicias, vers 36, diu: que havia anat á consultar al orácul, per sapiguer si vivia encara l'infant qu' había fet exposar.