Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/245

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

aver dinat, sen aná al lloch de Tordera, que es una llegua de Hostalrich, y quant lo veren, luego acudiren pera veurerlo, y, entre altres, uns parents y fill de un tal Sarrell de Tordera, que *[p. 459] Portes lo avia vist en lo infern; y lo fill li digue: « An Portes ¿de aon veniu? Diuhen que sou estat en lo infern ¿que portau de alli de nou? » Y dit Pere Portes li respongue: « Demanau a ton pare, que esta alli ven governat y ben calent, que no te fret. » Alesores tots se posaren a riurer, pensant que era loco; del qual dit Portes digue: « Rieuvos del que jo dich: jo vos dono ma paraula que es veritat. Jo dire y mostrare cosa ab la qual entendreu la veritat del que jo dich y e vist. »
 Y sabent dit Portes que li avian venut tots los vens, digue que exa execucio y venda estava mal feta, per quant lo deute se avia ja pagat, y lo acte del devitori era ya escancellat, y ell no devia quantitat alguna, y que estava tot fet malament, y que ell o amostraria. Pensant alguns que ell tenia algun escrit, desitjavan veurel, y lo seguiren dientli los o mostras. Dit Pere Portes digue que lo Gelmar Bonsoms loy avia dit, que fou lo que prengue dit acte de escancellacio, y ahont era y trobaria dita escancellacio del acte. La gent, quan sentiren anomenar a Bonsoms, notari, lo qual avian conegut molt be, y sabian que era mort alguns anys antes, digueren que era un innocent; pero Portes afirmaba que era veritat, y loy avia dit en lo infern, ahont ell estaba. Y dit Portes comensa a anomenar moltas personas que alli avia vistas y conegudas alia en lo infern, los que avia molts ans ha que eran mortas, y altras que avian finat despues que dit Portes sen avia anat de Tordera; los que oyan tals cosas mes lo judicavan per loco. Veyent aso alguns parents