Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/10

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


29 Emperó, jous dich, que ni Salomó en mitg de sa gloria aná vestit com un d'aquestos.
30 Puix si al herba del camp qu' avuy existeix, y demá es tirada al foch, vesteix Deu axí, ¿quant mes á vosaltres, homes de poca fe?
31 Nous afaneu donchs dihent: ¿Que menjarém, ó que beurém, ó ab quens cubrirém?
32 Perqué los Gentils s'afanan per totas aquestas cosas; y vostre Pare sab que teniu necessitat d'ellas.
33 Buscau donchs primerament lo regne de Deu y sa justicia; y totas aqueixas cosas vos serán anyadidas.
34 Y axí no aneu afanats per lo dia de demá; perqué lo dia de demá portará en sí son cuydado. Bástali al dia son propi afany.


CAP. VII.

Continuació y fi del sermó de Jesu-Christ. Condemna los judicis temeraris. Diu que no se han de donar als cans las cosas santas. Parla de quant estret es lo camí del cel, y ques han de distingir los falsos Profetas dels verdaders, axí com l'arbre bo del dolent per sos fruits. Simil de la casa fabricada sobre roca ó sobre arena.
1 No vullau judicar sinó voleu queus judiquian.
2 Puix ab lo judici ab que judicaréu, seréu judicats, y ab la mida ab que midaréu, seréu midats.
3 Y ¿perqué donchs veus la volva en l'ull de ton germá, y no veus la viga en lo teu?
4 O ¿com es que dius á ton germá: Deixa, jot trauré la volva del ull, y vet aquí tu tens una viga en lo teu?
5 ¡Hipócrita! trau primerament la viga de ton ull, y á las horas hi veurás pera traurer la volva del ull de ton germá.
6 No doneu lo ques sant als cans, ni tireu vostras perlas als porchs, no sia que las trapitjian, y tornantse contra vosaltres vos despedassian.
7 Demanau, y seus donará: buscau, y trobaréu: trucau, y seus obrirá.
8 Perqué tot aquell que demana, reb: y lo qui busca, troba: y al que truca, se li obrirá.
9 O ¿qui de vosaltres es l'home, á qui demanantli son fill pá, li dona una pedra?
10 ¿O si li demana un peix, li dona una serp?
11 Donchs si vosaltres sent mals, sabeu donar cosas bonas á vostres fills, ¿quant mes vostre Pare que está en lo cel, donará bens als quels hi demanian?
12 Y axí tot alló que voleu quels homes fassan pera vosaltres, feuho també vosaltres per'ells; perqué aqueixa es la Lley y los Profetas.
13 Entrau per la porta estreta: perqué ampla es la porta, y espayós lo camí que guia á la perdició, y molts son los qu'entran per ell:
14 Perqué estreta es la porta, y estret lo camí que guia á la vida, y pochs son los quel troban.
15 Guardaus dels falsos Profetas, que venen á vosaltres ab vestit d'ovellas, y per dins son llops robadors.
16 Per sos fruits los coneixeréu. ¿Se cullen, per ventura, rahims dels arsos, ni figas dels esbarsers?
17 Axí que tot arbre bo fa bon fruit, y tot arbre mal fa mal fruit.
18 L'arbre bo no pot donar mal fruit, ni l'arbre mal fruit bo.
19 Tot arbre que no porta bon fruit, será tallat y llansat al foch.
20 Axí donchs per sos fruits los coneixeréu.
21 No tot aquell quem diu: Senyor, Senyor, entrará en lo regne del cel; sinó lo qui fa la voluntat de