Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/17

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Fill, sinól Pare; ni ningú coneix al Pare, sinól Fill, y aquell á qui lo Fill ho haurá volgut revelar.
28 Veniu envers mi tots los que estau cansats y agoviats, y jous descansaré.
29 Preneu mon jou sobre vosaltres, y apreneu de mi que so mans y humil de cor, y trobaréu lo descans pera vostras ánimas.

30 Puix ques suau mon jou, y lleugera ma cárrega.

CAP. XII.

Los Deixebles cullen espigas en dissapte. Jesu-Christ los defensa de la murmuració dels Fariséus. Cura á un home que tenia seca una ma, y á un endemoniat cego y mut. Parla del pecat contra del Esperit Sant. Senyal de Jonás. Ninivitas. Reyna del mitgdia.
1 En aquell temps anava Jesús un dia de dissapte per uns sembrats, y sos deixebles com tinguessen fam, comensaren á cullir espigas y á menjar.
2 Y vehentho los Fariséus li deyan: Mira, tos deixebles fan lo que nos lícit fer en dissapte.
3 Mes ell los respongué: ¿No haveu llegit lo que feu David quant tingué fam, yls que ab ell estavan?
4 Com entrá en la casa de Deu, ys menjá los pans de la proposició, que no li era lícit menjar, ni als que ab ell estavan, sinó solament als sacerdots.
5 ¿O no haveu llegit en la lley, que en los dissaptes los sacerdots en lo temple trencan lo dissapte, y no pecan?
6 Puix jous dich, que aquí está qui es major quel temple.
7 Y si sabesseu lo que's: Misericordia vull, y no sacrifici: jamay condemnaríau als innocents:
8 Perqué lo Fill del home es Senyor fins del dissapte.
9 Y havent passat d'allí, vingué á la Sinagoga d'ells.
10 Y veus aquí un home que tenía seca una ma, y ells per acusarlo li preguntaren: ¿Si era lícit curar en dissapte?
11 Y ell los respongué: ¿Quin home será entre vosaltres que tenint una ovella, si cau en dissapte en un fosso, no l'agarria y no la trega?
12 ¿Puix quant mes val un home qu'una ovella? Axí que lícit es lo fer be en dissapte.
13 Llavors digué al home: Esten ta ma. Ell l'estengué, y quedá sana com l'altra.
14 A las horas exint d'allí los Fariséus, tingueren consell sobre com lo podrían fer perdrer.
15 Y coneixentho Jesús, se retirá d'allí; y molts lo seguiren, yls curá á tots.
16 Yls maná que nol descubrissen.
17 Peraqués cumplís lo que fou dit per lo Profeta Isaías, que diu:
18 Veus aquí mon sirvent á qui he escullit, lo meu amat en quis ha ben complagut ma ánima. Posaré mon esperit sobr'ell, y anunciará justicia als Gentils.
19 No disputará, ni cridará, ni oirá ningú sa veu en las plassas.
20 No trencará la canya cascada, ni apagará la metxa que fuma, fins que portia lo judici á victoria.
21 Y en son nom esperarán los Gentils.
22 Llavors li portaren un endemoniat cego y mut, yl curá, de manera que parlá y vegé.
23 Y tota la gent quedava pasmada, y deya: ¿Es aquest lo Fill de David?
24 Emperó los Fariséus ointho, deyan: Aquest no llansa los dimonis sinó en virtut de Beelzebub,