Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/273

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


5 Per aixó mateix, no podent jo sufrir mes, envihí á informarme de vostra fe, tement quel temptador nous hagués temptat, y que fos va nostre treball.
6 Mes ara que Timotheu ha re­tornat aquí de vosaltres, yns ha fet á saber vostra fe y caritat, y que sempre teniu bona recordansa de nosaltres, y que desitjau veurens, com nosaltres també á vosaltres:
7 Per aixó, germans, en mitg de totas nostras necessitats y tribula­cions, tenim consol en vosaltres, per causa de vostra fe:
8 Per quant ara vivim, si vosal­tres estau ferms en lo Senyor.
9 Per to tant, ¿quina acció de gracias podem donar á Deu per vo­saltres, per tot lo goitg ab quens regositjam, per amor de vosaltres, devant de nostre Deu;
10 Pregantli nit y dia ab lo major ardor, que pugam véurer vostra cara, y pugam cumplir lo que falta á vostra fe?
11 Yl mateix Deu, y Pare nostre, y nostre Senyor Jesu-Christ, encaminia nostres passos á vosaltres.
12 Yl Senyor fassa que vosaltres crescau y abundeu en caritat los uns envers los altres, y envers tots, axí com nosaltres la tenim envers vosaltres:
13 Peraqué confirmia vostres cors sens reprensió en santedat devant de Deu y Pare nostre, pera quant vinga nostre Senyor Jesu-Christ ab tots los sants. Amen.

CAP. IV.

Exorta l' Apóstol á la virtut y al arreglo de costums. Parla al fi de la resurrecció dels morts.
1 Per lo demés, germans, vos pregam yus exortam en lo Senyor Jesús, que com haveu rebut de nosaltres de quina manera vos convé comportarvos y agradar á Deu, axí també procehiu per abundar mes y mes;
2 Perqué ja sabeu quins preceptes vos he donat per lo Senyor Jesús:
3 Puix aquesta es la voluntat de Deu, vostra santificació: queus abstingau de fornicació:
4 Que sapia cada hu de vosaltres possehir son vas en santificació y honra:
5 No ab afecte de concupiscencia, com los Gentils que no coneixen á Deu:
6 Y que ningú oprimesca ni enganyia en res á son germá, perquél Senyor es venjador de tot aixó, com ja abans vos ho havem dit y testificat;
7 Perqué nous cridá Deu pera inmundicie, sinó pera santificació.
8 Y axí aquell que desprecia aixó, no desprecia al home, sinó á Deu, quens ha donat també son Sant Esperit.
9 Y tocant á la caritat fraternal, no necessitau que jous escriga; perqué vosaltres mateixos aprenguereu de Deu lo amarvos uns á altres.
10 Y en veritat vosaltres ho feu ab tots los germans que hi ha en tota la Macedonia. Emperó vos suplicam que abundeu mes y mes;
11 Y que procureu víurer ab sossego; y queus ocupeu en vostres negocis; y que treballeu de mans, com vos ho tenim manat;
12 Y que camineu honestament envers los que están fora; y no cobdicieu res de ningú.
13 Tampoch volem, germans, que ignoreu respecte d'aquells que dormen, peraqué nous contristeu com los demés que no tenen esperansa.
14 Perqué si crehem que Jesús morí y ressuscitá, axí també Deu