Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/275

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de nostre Senyor Jesu-Christ.
24 Fiel es aquell queus cridá, qui ho cumplirá també.
25 Germans, pregau per nosaltres.
26 Saludau á tots los germans ab bes sant.
27 Vos conjuro per lo Senyor que se llegesca esta carta á tots los sants germans.
28 La gracia de nostre Senyor Jesu-Christ sia ab vosaltres. Amen.

EPISTOLA SEGONA
DEL
APOSTOL SANT PAU ALS TESSALONICHS.

CAPITOL I.

Dona gracias á Deu per la fe dels Tessalónichs, y per sa paciencia en las tribulacions.
1 Pau, y Silvá, y Timotheu, á l'Iglesia dels Tessalónichs en Deu nostre Pare y en lo Senyor Jesu-Christ.
2 Gracia sia á vosaltres, y pau de part de Deu nostre Pare y del Senyor Jesu-Christ.
3 Debem, germans, donar gracias á Deu sens cessar per vosaltres, com es just; perqué vostra fe creix mes y mes, y abunda la caritat de cada ha de vosaltres mateixos:
4 Tant que fins nosaltres mateixos nos gloriam en vosaltres en las Iglesias de Deu, per vostra paciencia y fe en totas las persecucions y tribulacions que sufriu:
5 Lo ques un senyal manifest del just judici de Deu, peraqué siau contats dignes en lo regne de Deu, per amor del qual també patiu.
6 Suposat ques just devant de Deu que ell donia en paga aflicció als queus afligeixen.
7 Y á vosaltres que sou atribulats descans, juntament ab nosaltres, quant lo Senyor Jesús apareixerá del cel ab los ángels de son poder.
8 En flamas de foch, prenent venjansa d'aquells que no coneixen á Deu, y dels que no obeheixen al Evangeli de nostre Senyor Jesu-Christ:
9 Los quals sufrirán la pena de perdició eterna en la presencia del Senyor y de la gloria de son poder,
10 Quant vindrá á ser glorificat en sos sants, y á ferse maravellós en tots los que cregueren (perqué ha estat cregut entre vosaltres nostre testimoni) en aquell dia.
11 Per lo que pregam també sens cessar per vosaltres, peraqué nostre Deu vos fassa dignes de esta vocació, y cumplia tot lo plaher de sa bondat, y l'obra de fe ab son poder;
12 Peraqué sia glorificat lo nom de nostre Senyor Jesu-Christ en vosaltres, y vosaltres en ell, segons la gracia de nostre Deu y del Senyor Jesu-Christ.

CAP. II.

Descriu las senyals que precehirán á la vinguda de Christo y á la del Antichrist,