Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/283

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


perit de temor, sinó de fortalesa, y de caritat, y de temperancia.
8 Per lo tant not avergonyescas del testimoni de nostre Senyor, ni de mi que so presoner seu; ans be sias participant dels treballs del Evangeli segons lo poder de Deu,
9 Quens ha salvat y cridat ab una santa vocació, no segons nostras obras, sinó conforme á son designi y gracia, la que nos ha estat donada en Christo Jesús antes del principi dels sigles:
10 Emperó ara ha estat feta manifesta per l'aparició de nostre Salvador Jesu-Christ, lo qui certament ha destruit la mort, y ha portat á llum la vida y la immortalitat per medi del Evangeli;
11 En lo qual jo so constituhit Predicador, y Apóstol, y Doctor dels Gentils.
12 Per qual motiu sufresch jo també aquestas cosas; emperó nom avergonyesch. Puix jo sé á qui he cregut, y estich cert de que ell es poderós pera guardar mon depósit fins á aquell dia.
13 Guarda la forma de las paraulas sanas, que has ohit de mi, en la fe y caritat que es en Christo Jesús.
14 Guarda lo bon depósit que set ha confiat per l'Esperit Sant que habita en nosaltres.
15 Tu sabs que tots los que estan en l'Asia m'han abandonat, dels quals son Phigelo y Hermógenes,
16 Derramia lo Senyor sas misericordias sobre la casa de Onesíforo, perqué moltas vegadas me consolá, y no s'avergonyí de las mevas cadenas.
17 Ans be quant vingué á Roma me cercá ab gran diligencia, y m'encontrá.
18 Vulla lo Senyor que trobia misericordia devant del Senyor en aquell dia. Y quants serveys ell me feu en Efesi tu ho sabs molt be.

CAP. II.

Parla á Timotheu de la fortalesa y prudencia ab que deu ensenyar las cosas de la fe, y com ha de evitar las qüestions inútils, orígen de discordias y de disputas agenas del Christiá.
1 Donchs tu, fill meu, fortificat en la gracia que es en Jesu-Christ:
2 Y las cosas que has ohit de mi devant de molts testimonis, confíalas á homes fiels que sian capassos d'ensenyar també als demés.
3 Suporta donchs la fatiga com un bon soldat de Jesu-Christ.
4 Ningú que peléa per Deu se enreda en los negocis del sigle, á fí de que agradia á aquell quel elegí per soldat.
5 Perqué també lo qui combat en la palestra, no es coronat si no peléa segons lley,
6 Lo pagés que treballa, deu ser lo primer que participia dels fruyts,
7 Reflexiona lo que dich; yl Senyor te donia intelligencia en totas las cosas.
8 Recórdat que lo Senyor Jesu-Christ, del llinatge de David, ressuscitá d'entrels morts, segons mon Evangeli;
9 Per lo qual estich jo sufrint fins en cadenas, com un malfactor; mes la paraula de Deu no está lligada.
10 Per consegüent jou sufresch tot per amor dels elegits, peraqué ells alcansian també la salut ques en Christo Jesús ab la gloria celestial.
11 Fiel paraula: Perqué si nosaltres som morts ab ell, viurém també ab ell:
12 Si patim, regnarém també ab ell; si nosaltres lo negam, ell també nos negará á nosaltres:
13 Si nosaltres no crehem, ell no