Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


22 Mes tot aixó fou fet pera ques cumplís lo que digué lo Senyor per lo Profeta, que diu:
23 Veus aquí la Verge concebirá, y parirá fill; y l'anomenarán Emanuel, que vol dir Ab nosaltres Deu.
24 Y despertant Joseph del somni, feu com l'Angel del Senyor li havía manat, y rebé á sa muller.

25 Y no la conegué fins que parí son fill Primogénit; y l'anomená Jesús.

CAP. II.

Adoració dels Magos. Fugida de Jesús á Egipte. Cruel mort dels Innocents en Bethlem. Jesús, María y Joseph tornan d'Egipte á la terra d'Israel.
1 Havent donchs nat Jesús en Bethlem de Judá, en temps d'Herodes lo Rey, veus aquí uns Magos vingueren del Orient á Jerusalem,
2 Dihent: ¿Ahont es lo qui ha nat Rey dels Jueus? Perqué vegerem sa estrella en l'Orient, y venim á adorarlo.
3 Y lo Rey Herodes quant ho ohí, se turbá, y ab ell tot Jerusalem.
4 Y convocant á tots los Prínceps dels Sacerdots y als Escribas del poble, los preguntava: ¿Ahont havía de naixer lo Christo?
5 Y ells li digueren: En Bethlem de Judá, perqué així está escrit per lo Profeta:
6 Y tu, Bethlem, terra de Judá, no ets la menor entre las principals de Judá, perqué de tu eixirá lo cap, que regirá mon poble d'Israel.
7 Llavors Herodes, cridant en secret als Magos, s'informá d'ells cuydadosament, del temps en que sels aparegué l'estrella.
8 Y enviantlos á Bethlem, los digué: Anau é informaus be del infant, y quant l'hajau trobat, feu m'ho á saber, peraqué jo també vagia á adorarlo.
9 Luego qu'ells ohiren aixó del Rey, marxaren. Y veus aquí l'estrella qu'havian vist en l'Orient, anava devant d'ells, fins que arribant, s'aturá sobre ahont estava l'infant.
10 Y quant vegeren l'estrella, se regositjaren en gran manera.
11 Y entrant en la casa, trobaren al infant ab María sa mare, y postrantse l'adoraren, y oberts sos tresors li oferiren dons, or, encens y mirra.
12 Y hagut avís en somnis de que no tornassen á Herodes, regressaren á son país per un altre camí.
13 Després qu'ells sen anaren, veus aquí un ángel del Senyor s'aparegué en somnis á Joseph, y li digué: Alsat, y pren l'infant y sa mare, y futg á Egipte, y estát allí fins que jot ho diga; perqué ha de succehir que Herodes sercará l'infant pera matarlo.
14 Alsantse Joseph, prengué l'infant y sa mare de nit, y se retirá á Egipte:
15 Y permanesqué allí fins á la mort d'Herodes, peraqués cumplís lo que havía dit lo Senyor per lo Profeta, que diu: D'Egipte cridí á mon fill.
16 Llavors Herodes quant vegé que havía quedat burlat dels Magos, s'irritá molt; y enviant feu matar tots los infants que hi havía en Bethlem y en tota sa comarca, de dos anys y en avall, conforme al temps qu'havía averiguat dels Magos.
17 Llavors fou cumplert lo ques havía dit per Jeremías lo Profeta, que diu:
18 Veu fou oida en Ramá, plors, lamentacions y grans alarits, Rachel plorant sos fills, y no volent ser consolada, perqué no existeixen.
19 Y havent mort Herodes, veus