Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/56

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


prou clarament á qui no vulla tenir los ulls de pega, que allá les armes de Nápols en lo quadro de les armes de Aragó les trobaren y no en lo de Castella.
 L. Aquí podeu veurer Señor que si en lo clar posen dupte que farán en lo no clar.
 F. Y com que es clar demáneuo á la nació cathalana que ella ne donará millor rahó que ningú.
 D. P. Perqué.
 F. Perque feu en la conquista de aquell Regne en servey del Rey quel conquistá qui fonch D. Alonso quart rey de Aragó, de aquí ha derivat lo dret en lo Rey catholich D. Fernando, obres tan eroiques com les hajen fetes los Romans en temps de sa prosperitat, señaladament ne feu una la mes singular y mes digne de memoria de cuantes jo ne ohides y nunca com ella lay ohida.
 D. P. Molt encarit vá aixó señor Fabio, majors desitg nos posau de saberho.
 F. Encara no vá tant encarit com se mereix, pero sim ohiu, bé coneixereu que dich veritat, y ans es notori com per haverse afillat D.ª Juana, Reyna Natural que era de aquell regne al Rey D. Alonso, y de la donació del regne; aná lo Rey allá y com aprés revocás la reyna aquesta filiació y donació, fonch forsat al Rey pendrer les armes contra lo Duch de Gay á qui la dita reyna havia pres per fill y de la donació del Regne en perjui de la primera la guerra aná entre ells molt encesa y en lo discurs tingué varios succesos perque fonch molt llarga y algunes vegades aná be al Rey y altres molt malt, señaladament vingué una vegade en termens que li fonch forsat al Rey retraures á una de les fortalezes de aquell regne ques diu Castellnou sens tenir forses ni forma per valerse ni per aixir de aquella necesitat trobantse donchs tan mal aparellat lo Rey de embiar á demaná favors á estos Regnes de la Corona singularment lo demaná á Cathaluña aquest