Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/95

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

LA PASTORELLA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic {Un poc mogut}} \time 2/4
  d'4 e'8 fis' g'4 g'8 g'
  c''4. b'8 \bar "|" \break c'' (b') a'           % de la guerra
  fis'8 g'4. b'8 a'4. fis'8 \bar "|" \break         % si n'encon...
  g'4. a'8 \bar "||" \noBreak \time 3/4 g'8 ( fis') d'4. r8 % pasto...
  \bar "||" \noBreak \time 2/4 d''4 c''8 b'8 \bar "|" \break g'4. % Pastorella
  g'8 c''4 bes' a'4.                     % bon jorn, bon jorn 
  fis'8 g'4. a'8 \bar "|" \break g'( fis') d'        % Voleu llogar-ne un
  e'8 e'4 fis' d'2 \bar "||"                 % jove pastor
 }
 \addlyrics {
  Un sol -- dat, quan tor -- nà 
  de la guer -- ra,
  si n'en -- con -- trà‿u -- na 
  pas -- to -- re -- lla.
  —Pas -- to -- re -- lla, bon jorn, bon jorn.
  Vo -- leu llo -- gar -- -ne‿un jo -- ve pas -- tor?
 }