Decret 59/2013 sobre la denominació oficial del municipi de Callosa d'en Sarrià

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 59/2013, de 10 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Callosa d’En Sarrià
per la forma exclusiva en valencià de Callosa d’en Sarrià. [2013/4813]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.022, del 13 de maig de 2013
 Baixa


L’Ajuntament de Callosa d’En Sarrià, en la sessió plenària del dia 20 de desembre de 2012, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi i va adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de Callosa d’en Sarrià.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 12 d’abril de 2013, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Callosa d’En Sarrià per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Callosa d’en Sarrià, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de maig de 2013,


DECRETE

Article únic

El municipi de Callosa d’En Sarrià, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Callosa d’en Sarrià. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

1. Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Potestativament, recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o la publicació del present decret, tenint en compte que això no incidix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, ja que no és substitutiu del règim de recursos en via administrativa.


Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 10 de maig de 2013

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 59/2013 sobre la denominació oficial del municipi de la Callosa d’en Sarrià.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)