Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/84

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
Carta.

de salsa comuna / e apres met ho a coure al foch e mena tostemps ab vna ma la dita vianda sans may reposar / e quant sera cuyt e voldras fer escudelles faras les sopes ben primes e estouar les has ab lo brou e apres leuen aquell brou e met hi la salsa damunt e les dites sopes / e apres met les en taula e lo congre tambe mes sia dins vn plat a part. E ha ni molts quels donen tant prest com es cuyt / e altres quey lançen la salsa damunt / empero mes val axi com yo te he dit. E vet ja fet.

De merluça.

A

Quest capitol tracta en quina manera se deu aparellar La merluça. Primerament pendras la merluça dela mes dura e blanca que pugues que aquella es bona / e metras la de part de vespres remullar e si sera ja remullada no lat cal a tu remullar / e apres prenla e escata la e com sia neta fes ne tallades axi com vna ma e apres met la a bullir ab aygua freda / e com sia cuyta leua la de aquella aygua ahon se es cuyta e soffregiras la vn poch per que la merluça es de tal condicio que quant mes la fregiras mes tornara dura / e apres pendras vnes poques de ametles e torra les be / e apres pica les be en vn morter / e quant sien picades passa les ab vna molla de pa remullada ab vinagre. Per que aquesta salsa vol esser agra e dolsa / e com ho hauras passat met hi vnes poques de totes les especies fines sino saffra e met hi vna poca de quantitat de canyella / e tot aso vaja dins la salsa ab sucre o mel segons la quantitat dela salsa axi hi metras lo sucre o la mel e vaja al foch a bullir / e apres aparella ton plat dela dita merluça / e pendras de aquell oli ahon la merlusa sera cuyta / e met ne vn poch dins la salsa / e apres lansa la damunt la merlusa / e vet aci com se fa la dita salsa.

De la tonyina salada ço es sorra.

L

O present capitol tracta en quina manera se deu aparellar la tonyina salada. Primerament pendras la sorra e faras la bullir ab aygua freda / e com sera cuyta trau la de aquella aygua e met la en vnaltra aygua freda e renta la molt be / e ha ni alguns que la mengen axi solament ab such de toronja o oruga e si la vols menjar tu a ton plaer fes ho axi. Primerament pendras la sorra e tallaras la a tallades redones / e apres met la dins vna cassola e vaja damunt vnes poques