L'aucellet

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaL' ÀUCELLET.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key f \major
 \time 6/8
 \partial4.
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 <a c>8[ <bes d>] <a c>
 <f a>4^\( \stemUp <a c>8 \stemNeutral <d f>4 <bes d>8\) \break
 <a c>4 r8 <a c>^\( <bes d> <g e'>
 <a f'>8[ <c e>] <bes d> \stemDown <a c>[ <g bes>] \stemNeutral <f a>
 \appoggiatura q <e g>4.\) \bar"||" <f a>8_\( <g bes> \stemUp <a c>\) \break
 <a c>8_\( <e g>\) r8 \stemNeutral <a c>^\([ <bes d>] <g e'>
 <a d f>8[ <c e>] <bes d> <a c>[ <g bes>] <f a>
 <e g>4.\) <f a>8 <f a d> <f b d> \break
 <e c'>4 r8 <a c>^\( <bes d> <g e'>
 <a f'>8[ <c e>] <bes d> <a c>[ <g bes>] <f a>
 \appoggiatura q <e g>4.\) <f a>8^\( <f bes> \stemUp <a c>\) \break
 <f a>8_\( <e g>\) r8 \stemNeutral <a c>^\( <bes d> <g e'>\)
 <a f'>8[^\( <c e>] <bes d> \stemUp <a c>[ <g bes>] <f a>
 <e g>4.\) <f a>8^\( <f bes d> q
 <f a c>4.\)
 \bar"|."
 
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemDown
 r4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 q4 q8 q4. 
 q4 r8 q4 r8
 <c' c'>4. <f, f'>
 <c' c'>4_\fermata r8 q4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 \stemUp
 <c c'>4 q8 \stemDown <f f'>[ <d d'> <g g'>]
 \stemUp
 <c, c'>4 r8 q4 r8
 \stemDown
 <f f'>4 r8 q4 r8
 <c' c'>4 q8 q4.
 q4_\fermata r8 q4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 \stemUp
 <c c'>4 q8 <f f'>[ <bes, bes'> <d d'>]
 \stemDown
 <f f'>4.
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A -- qui_á dalt
 en a -- quest prat
 un po -- me -- ret
 hi tinc plan -- tat,
 que no'n pot viu --re
 qui no'n sab de ben ay -- mar
 que no'n viu -- rá.
 Qui no pot viu -- re de -- li -- tòs
 viu d'a -- mo -- re -- tas,
 qui no pot viu -- re de -- li -- tòs
 viu del a -- mor.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4.*4
 s8 s4.^\markup{\italic{cresc}}
 s4 s4.^\markup{\italic{dim}}
 s4. s4.^\markup{\italic{Tornada}}
 s2 s4^\markup{\italic{cresc}}
 s4 s2^\markup{\italic{dim}}
 s4 s2^\markup{\italic{rall. un poco}}
 s4 s2^\markup{\italic{á tempo}}
 s2.*2
 s2 s2^\markup{\italic{cresc}} 
 s2^\markup{\italic{dim}}
 s8 s4 s2^\markup{\italic{rall. un poco}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4.*14
 s4.^\< s\!
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRO NON_TROPPO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Aqui a dalt—en aquest prat
un pomeret—hi tinch plantat,
 que no 'n pot viure
 qui no 'n sab de ben aymar
 que no 'n viurá.
 Qui no pot viure delitòs
 viu d' amoretas,
 qui no pot viure delitòs
 viu del amor.
de pomeretas—n' es carregat
ben bermelletas—d' una meytat,
 que no n' pot viure
 qui no 'n sab de ben aymar etc.
y ben groguetas—de l' altra part.
Un aucellet—se hi ha ajocat
que tè lo bech—sobre daurat
y las aletas—la meytat,
y la cueta—de cap á cap.
Un cassador—l' hi ha apuntat.
—Ay, cassador—no 'm tiris pas
que del rey so—molt estimat
y de la reyna—mes que cap;
menjo y bech—al seu costat
dormo ab un llit—encortinat.
Lo cassador—ja li ha tirat.
Los mariners—estant cridant:
—Ay d' ahont ve—aquesta sanch?
¿Ve de la guerra—ó ve del camp?
¿Ve de la terra—ó de la mar?
¿ó es la del—aucell galant
que per lo rey—ha estat criat,

molt ben servit—y mal pagat?
Ay quan lo rey—aixó sabrá,
lo cassador—fará matar.

NOTAS.

Aquesta cansó tè una pila de variants, sobre tot en lo responement. En Lo Romancerillo de En Manel Milá hi trobem aquest:

Ay, que no 'n sab
de viure, viure, viure,
ay, que no 'n sab
de viure y aymar.


En la Garriga y pobles de l' entorn de Granollers, hi cantan eix altre:

¿Ahont posarè 'l meu banch?
sota la flor del lliri, lliri,
sota la flor del lliri blanch.

Lo que tè mes bonich que tot, es la senzilla y preciosa melodía ab que 's canta: á no ser eixa, la lletra, qu' en si mateixa poch valor literari tè, no la haguerem posada en aquesta col-lecciò, com lo mateix haguerem fet ab la cansò Lo Rossinyol, La Pastoreta y Lo noy de la mare si no fòs perqué 's troban en lo mateix cas que L' aucellet.