Crónica del rey d'Arago en Pere IV lo Ceremoniós, ó del Punyalet/Index

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaINDEX DELS LIBRES


 Pág. 
Libre primer.—Tracta entre les altres coses de la conquesta de Sardenya, feta per lo pare del Rey En Pere stant infant, e apres fon Rey de Arago apellat Nanfos ó Alfonso
19
Libre segon.—Com se tracta dels actes fets per lo Rey En Pere fill del Rey Namfos
53
Libre terç.—En ques tracta dels affers del rey de Mallorques ço es en quina manera fon proceit e feta per nos la execucio contra ell
79
Libre quart.—En ques tracta dels affers de les unions que les gents nostres de Arago e de regne de Valencia faeren contra Nos, les quals finalment, ab la ajuda de nostre senyor Deu, foren destruides e anullades segons ques segueix. E aqui estiguem per algun temps ordenants que certes galeres estiguessen en mar per guardar
 les maritimes, de enemichs, qui soven nos donen damnatge. E axi sia a tothom manifest com en aquest quart libre es declarat en qual manera los nostres gents dels regnes de Arago e de Valencia, ço es, barons e cavallers e locs dels ordens, e ciutats e viles, quaix per major partida, faeren contra Nos unions; les quals, per tal com procehien de gran injusticia, e aparech ho be, a la fi Nos, ab la ajuda de nostre senyor Deu, qui es endreçador de tots aquells qui amen justicia e veritat e en ell han ferma esperança, destruhi e anulla en tot, e corregi e castiga per via ordinaria e justa molts de aquells qui las havien començades e tort hi tenien, segons que largament en lo present quart libre es recitat e escrit, e segons que en la fi del terç libre es contengut. Nos, leyxats en stament los comtats de Rossello e de Cerdanya, partim de Perpinya e venguem a Barcelona, e aqui estiguem per alguns temps, ordenants que certes galeres estiguessen en mar per guardar les maritimes de enemichs qui sovint les davan damnatge.
175
Libre quint.—Lo qual es pretitulat «De la Guerra dels Genovesos» hont es contengut com lo dit rey en Pere feu confederacio ab los Venecians contra Genovesos y dels fets qui sen seguiren, e com apres lo dit Rey sen passa en Sardenya per castigar lo jutge Darborea e recobrar lo loch del Alguer quis era rebellat
213
Libre sisen.—Hon es contengut y declarat lo fet de la guerra la qual lo rey de Castella appellat Pere inicament
  y maliciosa se efforça de fer contra lo dit rey en Pere de Arago y sotsmesos de aquell. E la qual guerra dura per nou anys continuus qui començaren a correr en lany de la Nativitat de Nostre Senyor Deu mccclvi e finiren en lany de la Nativitat de Nostre Senyor mccclxv que cessa la dita guerra per gran punicio que Deu li trames axi com aquell qui havia feta guerra injusta e contra tota raho, car lo dit rey en Pere de Arago romas ab pau ferma ab lo rey Namfos pare del dit rey de Castella e dix se per alguns que aquest Rey Pere de Castella no fo fill del dit Rey Namfos ans fo cambiat en lo breçol per dupte del pare que tenia continuament una dona de Castella de nobles gents la qual era appellada per tot son regne la «rica dona,» de la qual hac molts fills mascles e lo primer nat havia nom Henrich e finida la dita guerra fon rey de Castella ab la ajuda de Deu e del dit rey en Pere de Arago segons per avant se dira.
233