Ultims quadros

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaEMILI VILANOVA


ULTIMS
QUADROSLLIBRE PÒSTUM


__________
BARCELONA
ILUSTRACIÓ CATALANA
1906
TAULA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Planes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247

 Estava enllestintse aquest volum, hont en Vilanova aplegava y corretgía sos últims escrits, no coleccionats encara, quan l'arrabassà la Mort al amor de sa familia, al afecte de sos amichs y a la devoció de sos lectors.
 Quedà a mitx fer la tasca, y nosaltres cumplim lo trist deber d'acabarla, tancant aquesta aplega ab los materials reunits y revisats per en Vilanova, però nó ab lo cap y cua qu'ell tenía in mente y que desgraciadament han quedat sense escriure.
 Tot conjuminant aquest volum, tres coses duya al cap de fer, en Vilanova.
 La una, son les dues últimes escenes del «Pantiquillo», que'ns entregà pochs díes abans de morir, y que son les derreres planes qu'escrigué, com una despedida a aquell canari que tan bona companyía li feya.
 L'altra, era un article ò quadro de costums que volía escriure per dedicarlo a n'Oliver, en correspondencia a una seva dedicatoria y per simpatía que li menava, ab lo qual hauría acabat aquest llibre y segurament la seva producció literaria.
 L'altra, era un prologuet que, a prechs nostres, hauría posat en aquestes matexes quatre planes qu'havíam reservat aposta, y qu'ara hem d'omplir nosaltres ab aquesta desgarbada y trista esplicació.
 Ell no hi estava gayre per axò dels pròlechs; y després, lo qu'ell deya:—¿Què vols que li diga al públich, ara, sinó tristeses? — Però nosaltres, precisament per axò, perque pressentíam qu'havía de ser son últim contacte ab el seu públich, com una encaxada de despedida, insistirem en que hi fes quatre ralles que, a la fi, bondadosament ens va prometre.
 Deu no ho ha volgut: s'apagà sa inteligencia,'s glassaren ses mans, s'aturà son cor, abans d'aquella última comunicació ab sos llegidors de tants anys.
 En aquest espay qu'ell hauría omplert ab ses tristeses, nosaltres no sabem còm traduhirhi la gran tistesa de la seva mort, l'anyoransa del amich y del escriptor singular. Seguint el seu exemple, com obehint a la seva veu, demanem al lector un pare-nostre per la seva ànima y comensem aquest son últim llibre ab la creu qu'ell posava sempre en cada plana de sos escrits.
 Al Cel sía.

ILUSTRACIÓ CATALANA
 Mallorca, 287
 BARCELONA


 En nom dels iniciadors de la Suscripció popular per dedicar un recort públich (bust, relleu ò lo que sía) al nostre Emili Vilanova, tenim el gust d'invitar als suscriptors a les seves OBRES COMPLETES com admiradors qu'han d'esserne a contribuhir y fer contribuhir llurs amichs a la realisació d'aquell progecte. Bastarà un petit sacrifici de cada hú per fer entre tots aquesta obra de glorificació del gran escriptor.
 Comptant ab son valent concurs, n'hi dona per endevant les gracies en nom de tots son afm. amich y s. s. q. b. s. m.

FRANCESC MATHEU.


Setembre del 1906.