L'ingeniós hidalgo Don Quixot de La Mancha - Primera part

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
L' INGENIÓS HIDALGO

DON QUIXOT DE LA MANCHA


ESCRIT PER

MIQUEL DE CERVANTES SAAVÉDRA

y traduhit à la llengua catalana

PER

D. EDUART TÀMARO

Llicenciat en Jurisprudencia.


...—y axis per mas valerosas, moltas y cristianas hassanyas, he merescut correr ja estampat en casi totas ó las mes nacions del mon. Trenta mil volums s' imprimiren fins are de ma historia y porta camí d' imprimirse mil vegadas de milers, si lo cel no hi possa remey.
(D. Quixot—segona part cap. XVI.)
PRIMERA PART.BARCELONA.

ESTAMPA DE CRISTÓFOL MIRÓ

— Carrer de Barbarà, nùmero 26. —

1882.TAULA.

Quatre paraulas del traductor 1
Dedicatoria al Duch de Bejar 3
Prolech 7
Capitol I. Que parla del llinatge y ocupacions del famós hidalgo D. Quixot de la Mancha 1
Capitol II. Que parla de la primera sortida que de sa terra feu l'ingenios Don Quixot. 4
Capitol III. Ahont se conta la graciosa manera que tingué Don Quixot pera armarse cavaller. 8
Capitol IV. De lo que succehí á nostre cavaller á sa sortida de l' hostal. 12
Capitol V. Ahont se procceix la relació de la desgracia de nostre cavaller. 16
Capitol VI. Del xistós y gran escrutini que lo rector y lo barber feren de la llibreria de nostre ingeniós Hidalgo. 19
Capitol VII. De la segona sortida de nostre bon cavaller Don Quixot de la Mancha. 23
Capitol VIII. Del bon succés que á lo valerós Don Quixot esdevingué en la espantable y jamay imaginada aventura dels molins de vent ab altres fets dignes de felis memoriá. 26
Capitol IX. Ahont s' acava y dona fi á l' estupenda batalla que l' airós Viscaí y lo valent Manchego tingueren. 30
Capitol X. Dels graciosos enrahonaments que tingueren Don Quixot y Sanxo Pança ab uns cabrers. 36
Capitol XII. De lo que contá un cabrer als que estaran ab Don Quixot. 40
Capitol XIII. Ahont se dona fi al quento de la pastora Marcela ab altres fets. 43
Capitol XIV. Ahont si posan los versos desesperats del difunt pastor ab altres fets. 48
Capitol XV. Ahont se conta la desgraciada aventura que's topá Don Quixot topant ab certs desanimats eugaters. 53
Capitol XVI. De lo que sucehí al ingeniós hidalgo á l' hostal que ell imaginava esser castell 57
Cap. XVII. Ahont se segueixen los innumerables traballs que lo valent Don Quixot y son taujá escuder Sanxo Pança passaren á l' hostal que per sa desgracia pensá qu' era un castell 61
Cap. XVIII. Ahont se contan los enrahonaments que passá Sanxo Pança ab son senyor Don Quixot ab altres aventuras dignas d'esser contadas 66
Cap. XIX. Dels discrets enrahonaments que Sanxo tenia ab son amo y de l'aventura que li succehi ab un cos mort ab altres famosos fets 70
Cap. XX. De la may vista ni ohida aventura que ab mes poch perill fou acabada per famós cavaller en lo mon, com la que acavá lo valent Don Quixot de la Mancha 74
Cap. XXI. Que parla de l'aventura y rica ganancia del elm de Mambrí ab altres cosas suscehidas á nostre invencible cavaller 81
Cap. XXII. De la llibertat que doná Don Quixot á molts desdixats que á son greu portavan ahont ells no desitjavan pas anar 87
Cap. XXIII. De lo que li succehí al famós Don Quixot á la serra morena, lo que fou una de las mes raras aventuras que en aquesta veritable historia 's contan 93
Cap. XXIV. Ahont se procehix l'aventura de la serra morena 98
Cap. XXV. Que parla de las estranyas cosas que á la serra morena sucehiren al valent cavaller de la Mancha y de la imitació que feu de la penitencia de Beltenebros 103
Cap. XXVI. Ahont se procehixen las finesas que per rahó d' enamorament feu Don Quixot á serra morena 111
Cap. XXVII. Que parla de com sortiren ab son inten lo rector y lo barber ab altres cosas dignas de que sian con totas en aquesta gran historia 116
Cap. XXVIII. Que parla de la original, nova y agradable aventura que al rector y al barber succehí á la mateixa serra morena 125
Cap. XXIX. Que parla del graciós artifici y manya que 's tingué pera treurer á nostre enamorat cavaller de l'asprissima penitencia en que posat s'habia 133
Cap. XXX. Que parla de la discreció de l'hermosa Dorotea y d' altres cosas de molt gust y pasatemps 139
Cap. XXXI. Dels sabrosos enrrahonaments que pasaren entre Don Quixot y Sanxo Pança, son escuder, ab altres fets 144
Cap. XXXII. Que parla de lo que succehí á l' hostal á tota la quadrilla de Don Quixot 149
Cap. XXXIII. Ahont se conta la novela del Curios impertinent 153
Cap. XXXIV. Ahont se segueix la novela del curiós impertinent 163
Cap. XXXV. Que parla de la valenta y descomunal batalla que Don Quixot enprengué ab uns bots de vi negre y ahont també se dona fi á la novela del curiós impertinent 173
Cap. XXXVI. Que parla d'altres estranys fets que á l'hostal succehiren 178
Cap. XXXVII. Ahont se procceheix l'historia de l'infanta Micomicona ab altres graciosas aventuras 183
Cap. XXXVIII. Que parla del curiós discurs que feu Don Quixot sobre las armas y las lletras 188
Cap. XXXIX. Ahont lo captiu conta sa vida y fets 191
Cap. XL. Ahont se procceheix l'historia del captiu 195
Cap. XLI. Ahont procceheix lo captiu sa relació 201
Cap. XLII. Que parla de lo demés esdevingut á l'hostal y de moltas cosas dignas de saberse 211
Cap. XLIII. Ahont es contada la agradable historia del mosso de mulas ab altres estranys fets sucehits á l'hostal 219
Cap. XLIV. Ahont proceheixen los may sentits fets del hostal 221
Cap. XLV. Ahont acavas de esverinar lo dubte de l' elm de Mambrí y de la albarda y altres aventuras sucehidas ab tota certenitat 225
Cap. XLVI. De la notable aventura dels quadrillers y la gran ferocitat de nostre bon cavaller Don Quixot 229
Cap. XLVII. De la estranya manera com fou ensissat Don Quixot de la Mancha ab altres famosos fets 233
Cap. XLVIII. Ahont proceheix lo canonge l'asumpto dels llibres de cavallerias, ab altres cosas dignas de son ingeni 238
Cap. XLIX. Ahont se parla del discret coloqui que Sanxo Pança tingué ab son senyor Don Quixot 242
Capitol L. De las discretas altercacions que tingueren Don Quixot y lo canonge ab altres fets 246
Capitol LI. Que parla de lo que contá lo cabrer á tots los que portavan á Don Quixot 250
Capitol LII. De la pendencia que tingué ab lo cabrer y de l' estranya aventura dels deixuplinants, á la que possá felis terme á costa de sa suor 253
FI DE LA TAULA DE LA PRIMERA PART.