Vés al contingut

Poesies catalanes (Monserdà)/Otger

De Viquitexts
OTGER


PREMIADA AB L' ENGLANTINA D' OR EN LOS JOCHS FLORALS
DE BARCELONA DE 1882


Per un dels ombrius valls de la Cerdanya,
Otger entrava quan moría 'l sol,
lo pensament li feya de companya,
barrejantshi ferést del llop l' udol.

Sos membres de gegant cubria 'l ferro,
imponent y resolt era son pas;
com exilat que torna del desterro,
lo joy brillava en sa colrada fas.

Estenía la nit ses negres ales,
quan pujava 'l coster del Canigó;
per ell, eran les roques trams d' escales,
la fadiga repós, llum la foscó'.

Los corbs alsaren sa ferest volada,
y deixaren les áligues llur niu,
al fort cruixit de sa potent petjada,
damunt les roques d' aquell cingle altiu.

Fixada al cel sa vista brilladora,
creuhats los nervuts brassos sobre 'l pit,
deixá 'l colós passar hora tras hora,
fins á fondres les ombres de la nit.

Nasqueren del matí les llums primeres,
y Otger girá á la terra son esguart;
viles, ciutats, estenses cordilleres,
formavan á sos peus immens esbart;

Mes quant veyan sos ulls, alt ostentava
lo vencedó' estandart del África;
y 'l que maça gegant com jonch brandava
ab lo cor trossejat ¡com nin plorá!

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Per nou voltes soná son corn de guerra,
los ámbits del espay fent estremir
y nou homs, nou titans de devall terra,
com per prodigi ignot, varen surgir.

La forsa del capdill en llurs mirades,
la fé dels grans apóstols en llur front,

resplandí 's veya, en los que en cent jornades
havian de se' en breu, pasme del mon!

Otger digué mostrant la patria opresa:
—La que cartaginesos y romans,
no pogueren domar ab sa bravesa,
¡sufreix avuy lo jou dels mussulmans!

Orgullosa s' ha alsat la mitja lluna,
damunt l' immortal arbre de la creu.
Poder, llibertat, gloria ¡tot es runa!
¡Ni un temple 'ns queda per pregar á Deu!

Peró 'ns resta, bullint dins nostres venes,
d' Indíbil y Mandoni ardida sanch,
y 'ls cims més alts d' eixes gegants carenes
per dar al nostre estol estatje franch!

Jurém, no retallar de nostra testa
un sol cabell, sens esser vencedors:
ni teñir altre pler, repós y festa,
que l' estermini y mort dels opressors! —

Y trayent de son pit creu cisellada
clamá:— ¡La patria que 'ns han pres salvem!...
Y l' eco dins l' ombrosa fondalada,
nou voltes repetí: ¡Jurém! ¡Jurem!

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Y com á bons los nou valents cumpliren:
per Otger en la guerra ensinestrats,
de sanch moresca nostres camps rubliren
d' inmortal gloria llurs sangrents combats!

En aspres cims, com enlayrats colossos,
castells hi alsaren que besava 'l llamp,
y les timbes y abims foren llurs fossos,
y espadats murs les masses del rocám.

Allí, fugint del jou de gents estranyes,
s' uniren per lluytar, vence' ó morir,
los braus y lliures fills de les montanyes
¡aquells que pá d' esclau may va nodrir!

Ab ells, Otger, deixant ses fortaleses,
com áliga potent va caure al plá,
y al vol ardit de ses brillants empreses
¡tingué altra volta temple 'l Laletá!

A son esfors, l' altiu estat s' alsava,
que un dia admirá 'l món per son poder.
Son bras, en Reyna convertí la Esclava;
¡si tenim patria la debem á Otger!

Barcelona, Mars 1882.